Ľudia sa často rozhodujú ukončiť svoje povinné zmluvné poistenie (PZP) z rôznych dôvodov. Medzi najčastejšie patria:

  • Zmena poisťovne kvôli lepším podmienkam alebo nižšej cene cez porovnanie PZP online
  • Predaj vozidla
  • Trvalé odstavenie vozidla z prevádzky

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete ukončiť svoje PZP, je dôležité dodržať určitý postup, aby ste predišli možným problémom:

  1. Zvoľte správny čas na výpoveď: Pred podaním výpovede je dôležité zvážiť, kedy ju chcete podať. Zvyčajne musíte dodržať určitú výpovednú lehotu, ktorá je ustanovená vo vašej zmluve. Táto lehota môže byť napríklad 1-3 mesiace pred koncom poistného obdobia.
  2. Písomná forma výpovede: Výpoveď PZP by ste mali podať písomne, aby ste mali dôkaz o jej podaní. Môžete ju zaslať poštou alebo e-mailom, podľa požiadaviek vášho poisťovateľa. Vo výpovedi by ste mali uviesť vaše meno, adresu, číslo zmluvy, dátum ukončenia poistenia a dôvod výpovede.
  3. Dodržanie termínov: Aby bola výpoveď platná, musíte dodržať všetky termíny stanovené v poistnej zmluve. Ak výpoveď nepodáte včas, poistenie sa automaticky predlžuje na ďalšie obdobie.
  4. Uzavretie nového PZP: Pokiaľ chcete získať PZP od inej poisťovne, nezabudnite si ho uzavrieť pred ukončením aktuálneho poistenia. Bez platného PZP nesmiete vozidlo prevádzkovať na verejných komunikáciách.

Dôležité upozornenia

  • Ak predávate svoje vozidlo, nezabudnite informovať poisťovňu o zmene vlastníka. V opačnom prípade môžete byť stále zodpovední za prípadné škody spôsobené vozidlom.
  • Pri trvalom odstavení vozidla z prevádzky musíte zrušiť svoje PZP. Informujte poisťovňu o tejto situácii a dodržte všetky náležitosti spojené s odstavením vozidla.
  • Po ukončení PZP je potrebné vrátiť poistnú značku na príslušný úrad. V opačnom prípade by ste mohli čeliť pokutám za neoprávnené držanie poistnej značky.

Ukončenie PZP nie je zložitý proces, ale je potrebné dbať na dodržanie určitých krokov a termínov. Dôležité je podať výpoveď písomne, dodržať výpovednú lehotu a zabezpečiť nové poistenie, ak to bude potrebné. Majte na pamäti aj dôležité upozornenia a postupy pri predaji alebo trvalom odstavení vozidla z prevádzky. Takto môžete zabezpečiť hladký priebeh výpovede PZP a minimalizovať riziko problémov či sankcií.